บ้ า น น อ ก  ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ท า ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม

‘Baan Noorg Collaborative Arts and Culture’ is a non-profit artist-run initiative, a fundament strategy for community development and an artistic practice service-providing program located in Nongpho district, Ratchaburi, found by jiandyin since 2011. Baan Noorg runs alternative interdisciplinary art program for developing contemporary art and cultural production for local and global community. It functions as an alternative learning platform for analyzing, discussing and debating theoretically and practically toward social condition and community as case study for exploring, researching and developing community engagement, social practice, cultural and contemporary art practice among artists, researchers, curators, educators from various fields.  The expected outcome is to find out the possibilities of living together and achieving better community. Baan Noorg’s programs and activities are partly funded by government/non-government institutions and self-fund.

‘บ้านนอก ความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม’ องค์กรความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ไม่แสวงผลกำไร ก่อตั้งและริเริ่มโครงการในปี พ.ศ. 2554 โดย จิระเดช และพรพิไล มีมาลัย  เป็นองค์กรที่ผลักดันให้เกิดการความร่วมมือและขับเคลื่อนทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างศิลปิน ภัณฑารักษ์ นักวิชาการ นักเขียน ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ  กับชุมชนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดชุมชนทางปัญญา โดยอาศัยศิลปวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือภายใต้ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาท้องถิ่น  ให้บริการความรู้และการจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับสังคม    และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่ชุมชน ฯ   ดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบความรู้ทางด้านสหวิทยาการ  เพื่อการพัฒนาชุมชน  ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  อีกทั้งการสร้างผลผลิตทางสังคมวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืนของชุมชน    และการเชื่อมโยงชุมชนกับชุมชนในระดับท้องถิ่น และระดับนานาชาติ บ้านนอกขับเคลื่อนด้วยทุนสนับสนุนของหน่วยงานรัฐ กองทุนนานาชาติ และกองทุนตนเอง