บ้านนอกไบแอนเนียล#4 จ้าวเฮาส์จิ่งเก๊า: โครงการศิลปะนานาชาติชุมชนหนองโพ 2567

โครงการบ้านนอกไบแอนเนียลในครั้งนี้ มุ่งศึกษาประเด็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เรื่องเล่าชุมชน ความเชื่อ และสภาวะพลัดถิ่นของกลุ่มชาติพันธ์ุไท-ยวน ซึ่งถูก กวาดต้อนจากเมืองเชียงแสนเมื่อกว่า 200 ปีที่แล้ว มาต้ังถิ่นฐานรกรากในตําบลหนอง โพ จังหวัดราชบุรี พื้นที่ชุมชนชาวไท-ยวน ขนาดเล็กที่แยกตัวออกมาจากเขตแดน ทางวัฒนธรรมดั้งเดิมมาสู่บริบททางพหุวัฒนธรรมใหม่ เพื่อให้คุณค่า-ความหมาย ของชนทุกกลุ่มในพื้นที่ไม่เฉพาะชาติพันธุ์ ไท-ยวน แต่รวมถึงชาติพันธุ์อื่นที่อยู่ร่วมกันในพื้นที่หนองโพอย่างสมดุล ผ่านแนวคิดชาติพันธ์ุสัมพันธ์ ซึ่งแสวงหาหนทางในการอยู่ร่วมกันของคนในพื้นที่เป็นสําคัญ เป็นการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมร่วมในบริบทใหม่ตามสังคมที่เปลี่ยนแปลง ด้วยการขยับเขยื้อนและขยายเขตแดนทางวัฒนธรรมที่หยุดนิ่งตายตัว ให้คนในชุมชนสามารถเชื่อมโยงตนเองเข้ากับโลกโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันไปพร้อม ๆ กัน

กลุ่มบ้านนอกฯ อาศัยกระบวนการศิลปะ ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมกับผู้คน จากภายในชุมชน ศิลปินไทยและศิลปิน นานาชาติที่เดินทางเข้ามาพํานักและปฏิบัติ งานในพ้ืนที่ฯ เพื่อนําเสนอเรื่องราวของ ชุมชนในประเด็นต่าง ๆ ในรูปแบบสื่อศิลปะ หลากหลาย

The Baan Noorg Biennial project focuses on exploring topics related to history, oral stories, beliefs, and diasporic state of the Tai Yuan ethnic group who were forcibly relocated from their homeland of Chiang Saen over 200 years ago. They came to settle in Nong Pho Subdistrict in Ratchaburi and built up a small Tai Yuan community that is separated from their original cultural heritage. The project aims to celebrate and signify not only the Tai Yuan but all ethnic groups that live harmoni- ously in Nong Pho, through the con- cept of ethnic relations that seeks to find ways for communities to coexist. This approach can lead to establish- ing shared culture in a new context, adapting to the evolving society by shifting and expanding the stagnant cultural boundaries to enable the com- munity people to connect themselves to today’s globalized world.

Baan Noorg works through the collaborative and participatory method to engage with the locals within the communi- ty, Thai and international artists who come to reside and work in the area, in order to unfold the stories of ethnic identity in diverse artistic media.

Map of Nongpho village, created on occasion of Baan Noorg Biennial 2024

The 2024’s edition of the Baan Noorg Biennial intervenes in the landscape and creates new sceneries in the village with mural paintings. For the project, Baan Noorg Collaborative Arts and Culture selected private and public walls, where we saw the potential for creating artworks that could please and invite the participation of the local inhabitants. Baan Noorg Biennial #4 runs in parallel to Baan Noorg’s participation in the Thailand Biennale (Chiang Rai, December 9th, 2023 – April 30th, 2024) [link to the dedicated page]

The concept of art as part of daily routines can be utilised to develop the community area. It stimulates and improves the quality of life and the creative economy in the district. Ethnic diversity has made the Nong Pho community a multicultural village where the Tai Yuan diaspora, which settled in the region more than 200 years ago, was assimilated into the community and it becomes part of its history. These stories can be explored and told to locals and visitors through artworks that aim at creating a collective memory of displacement and speculate about a return to the homeland.

Current list of Baan Noorg Murals

Beginning in 2023, Baan Noorg Murals are created on occasion of Baan Noorg Biennial 2024. The biennial invited a number of artists including Baan Noorg members and interns from different backgrounds and practices to join and painted by the artists themselves or by Baan Noorg members by following the artists’ sketches. All works were created under the context of Nongpho history and the curatorial direction of the biennial. There are up to 13 murals, appearing randomly on villagers’ houses, local shops, school and temple walls for visitors to explore through community walk programs or project’s digital map.

Featuring articles https://sea-through.net/writing/

Reflections on the Fourth Baan Noorg BiennialBy Hung DuongApril 10, 2024 5:55 pm
https://www.artforum.com/columns/the-flip-side-of-the-moon-baan-noorg-biennial-551179/

Tai Yuan 4.5 & Chao Hao (Tai Yuan)
by Khet Suthiphong Sudsang and Gong Rachan Klomklieng (TH)
Venue: Suwunprasert warehouse ผนังอาคารโกดังของคุณต้อย จุฑาภรณ์ สุวรรณประเสิรฐ

The Angel
by Baan Noorg Collaborative Arts and Culture team
Venue: Baan Nai community,  Moo 2, Nong Pho districtVenue: Teacher Thawichok Kaewthong’s house ครูทวีโชค แก้วทอง

Grand mom and me
by Jiradej Meemalai (TH)
Venue: Meemalai house

Shadow wall
by Wisarut Thatthong (TH)
Venue: Baan Nai community,  Moo 2, Nong Pho district

Mending Wall
by Ploy Krittaporn Mahaweerarat (TH)
Venue: Uncle Phongpat and Aunt Yhee house ผนังบ้านคุณลุงพงศพัศและคุณป้าหยี ลาภแก้ว

Ghost of the Dancing Rice
by Anjo Bolarda aka Bitto (PH)
Venue: Maruth Sound store, Savatasook house ผนังร้านลำโพงมารุตซาวด์ คุณกาญจนา สวาทะสุขเป็นเจ้าของบ้าน

Wall to the ancestors and From Yogyakarta to Nong Pho
by Nano Warsono, Techoo, Suryaditya (ID)
Venue: Srimuth house (old entrance to Nong Pho temple) ผนังบ้านคุณน้านวย ประสาน ศรีสมุทร พื้นที่ทางเข้าวัดหนองโพเดิม

Teen Jok Tai Yuan Nong Pho
by Baan Noorg Collaborative Arts and Culture team
Venue: Baan Nai community,  Moo 2, Nong Pho district

Mom with Maha Vinetskrom
by Kitipop Bophimai and the Visual Wall Artist Collective (Supol Yerunsiri, Patcharapon Saysopa, Vasin Malee, Pisit Santipatee, Natchaphon Saphu, Phongsuli Rungroatwuttikul and Kitipop Bophimai – TH)
Venue: Doctor Suphap Meekled’s house (facing Nong Pho temple) คุณหมอสุภาพ มิเกล็ด

Tai Yuan Anime Girl
by Phongsili Rungroatwuttikul and the Visual Wall Artist Collective (TH)
Venue: Teacher Thawichok Kaewthong’s house ครูทวีโชค แก้วทอง